Çiftçilere bu yıl amacıyla ödenecek tarımsal destekler belirlendi (2)

Maraba Araç Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere bu yıl için ödenecek zirai destekler mahsus oldu. Yetiştiricilere, 4 kamer ve cisim yaştaki buzağı için 500 liralık destek sağlanırken 22 ilde doğan buzağılar üzere ilave 200 teklik destek verilecek.

“2022 Yılında Yapılacak Zirai Desteklemeler ve 2023 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Tasarruf Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı”, Resmi Gazete’üstelik yayımlandı.

Buna bakarak, Tarım Havzaları Istihsal ve Terviç Modeli kapsamında yem bitkileri desteğinde ÇKS’ye kayıtlı arazileri üstünde sert yemleme sunmak amacıyla çokça almanak ve tek yıllık yemleme bitkileri ekimi yapan üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla bindi sağlanacak.

Yem bitkileri istihsal desteği, dekar başına tevessül etmek için korunga üzere 90 liralık, bir tane almanak yem bitkileri için 60 lira, silajlık ekilişler (iz/sıska) amacıyla 60 liralık, bileşimli çayır mera üzere 150 lira, çok almanak yem bitkilerinde iz olanlar için 90 liralık, kuru olanlar için üstelik 40 teklik ve silajlık ekilişler üzere 100 teklik olacak.

Yer altı sularının sınırlı seviyede ve su kısıtı olduğunun Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edildiği havzalarda bu yıl ekilen yem bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük üzere yem bitkisi desteğine ilave yüzde 50 destek verilecek.

Hayvancılık destekleri

Hayvancılık alanında, programlı aşıları evet, 4 kamer ve eğin yaşta, ilkine buzağılama yaşı bildirme çok 960 çevrim veya serencam iki buzağılama arası yeryüzü aşkın 600 dönüş olan ineklerin doğan buzağıları üzere hayvan başına 500 liralık destek sağlanacak.

Balkı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Kalaba, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’de doğan buzağılar üzere ilave 200 lira ödenecek.

Soy kütüğüne kayıtlı buzağıların arttırma desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek birim bedel ve şartlar doğrultusunda yapılacak.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, suni tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 100 teklik bindi ödenecek.

Buzağı destek şartlarını karşılayan buzağı başına ifa vahit miktarlarının 20 başa kadar bütünü, 21-100 başa kadar yüzdelik 75’i, 101-500 baş amacıyla yüzde 50’si ödenecek.

Çoban istihdamına 12 bin liralık destek

Dişi mandalar için 500 liralık, köken kütüğüne mukayyet kişmiri mandalar amacıyla ilave 300 teklik, programlı aşılarının tamamlanması kaydıyla 4 kamer ve vücut malaklar için 500 lira, soy kütüğüne kayıtlı malaklar için üstelik arttırma 300 lira, suni tohumlamadan doğan malaklara antrparantez ilave 500 lira bindi ödenecek.

Islah gayeli süt muhteva analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen benzin kalite kriterlerini sağlayan eğreti tohumlamadan doğan bozulmamış sütçü veya toplu soy beherglas hindi üzere 100 liraya kadar bindi verilecek.

En bir iki 1 temel, genişlik fazla 50 sarrafiye düve (camız dahil) alımına birlikte Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzde 40’ı ensiz içinde doğma ve düve merkezlerinden realizasyon edilen düvelere ise yüzde 50’si büyüklüğünde terviç ödemesi yapılacak.

Hastalıklardan üryan işletme desteği maya boğalar dışındaki 6 ay eğin yaştaki eş hayvanlar hariç, tam sığırlar için efsanevi sahiplerine 600 teklik ifa gerçekleştirilecek.

Ari sığır başına ödeme ünite miktarları 500 başa büyüklüğünde umum, 501 mebde ve eğin amacıyla yüzdelik 50’sine fiyat gelen tutarın ödenmesi yoluyla uygulanacak. Antrparantez Musaddak Benzin Çiftliği Sertifikası’na topluluk işletmelerdeki açık işletme desteği düz parçalanmamış sığırlar üzere arttırma 100 teklik destek verilecek.

Nezaret vasıta sistemlerine mukayyet, ensiz süresince doğmuş ve besi süresini tamamlamış koca sığırlarını (camız dahil) mevzuatına makul kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça soy ve nev bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayıcı 1-200 başlangıç amacıyla (200 çıban dahil) efsanevi başına gün ve birim eşit üzerinden 500 teklik destek ödenecek.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, sürücü istihdam desteği, 100 temel ve eğin iri kucak tutturuk varlığına topluluk işletmelere veya çobanlara 12 bin lira adına ödenecek.

Damızlık kucak-keçi yetiştiricileri birliklerine örgen yetiştiricilerin, Bakanlık araç sistemlerine mukayyet deneyli kucak başına 50 liralık, iri direngen başına 50 teklik, deneyli tiftik keçisi başına ilave 20 lira, göçebe yetiştiricilerine kart kucak dikbaşlı başına arttırma 2 lira bindi ödemesi yapılacak.

Bir esbak yılın anaç koyun-direngen desteğini alan ve sübvansiyon yılında iri kucak inatçı sayısını zait işletmelere, bir esbak yılın kuzu ve oğlaklarının, terviç yılında iri koyun, muannit vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla hayvan başına 200 liralık bindi ödenecek.

İpek böceği ve moher yetiştiricilerine destek

Tiftik ve Yapak Tarım As Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) mecbur kooperatiflere, Damızlık Koyun Gâvur Yetiştiricileri Birliklerine yahut Bakanlığa kayıtlı yün el işi tesislerine üretici makbuzu karşılığında satan ve Tiftik Araç Sistemi (TKS) Marifet Tabanı’na kaydettiren üreticilerine oğlak tiftiğinin kilogramına 70 liralık, resülmal tiftiğin kilogramına 60 lira, ikincil tiftiğin kilogramına 25 teklik, kontratlı üretim kapsamında üretilen tiftiğe birlikte arttırma 10 lira ifa yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz nesil sağlayan Kozalak Tarım As Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik), dağıttığı kutu başına 240 liralık, ürettiği yaş ipek böceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri yahut cıvıltı alanı kozadan flatürle harir çekimi ve el işi olan hükmi şahsiyet vasıflarına taşıyan işletmelere satan yetiştiricilere, gözyaşı kozanın kilogramına 160 liralık ödeme gerçekleştirilecek.

Nezaret Arıcılık Pusat Sistemi’ne mukayyet, format birliği düzeyinde örgütlenmiş üretici birlikleri ve/veya müstahsil birliklerine örgen üreticilerine dahi arılı kapçık başına 30, örgen olmayanlara 20 teklik, Bakanlıktan istihsal izni almış maya ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları maya ana arı başına 100 lira destek sunulacak.

Bakanlıkça programlanan telkih uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için efsanevi sahiplerine, kocabaş hayvan atıkları amacıyla 1400 teklik, küçükbaş hayvan atıkları üzere 250 lira atık desteği, efsanevi hastalıkları ile savaşım çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve hızma uygulamaları için uygulayıcılara kocabaş efsanevi başına 2 teklik, küçükbaş hayvan başına ise 1,5 teklik destek ödemesi yapılacak.

Balıkçılık destekleri

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilo karışma, ala amacıyla kilogram başına 1 liralık, bakir türlere 3 teklik, sadık cümle üretime 2 lira, kilogram üstü alabalık yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar lira, midye amacıyla kilogram başına 50 kuruş bindi sağlanacak.

10 bin adede kadar kuluçkahane damızlık alabalık desteği balık başına 60 liralık, yerey havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilo karışma kilo başına 2 liralık verilecek.

Hayvan kalıtım bilimi kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça makbul projeler için yetiştiricilere, büyükbaş koruması amacıyla hayvan başına 1000 lira, küçükbaş korumaya hayvan başına 150 lira, sığır pedigrili korumaya 1200 teklik, katışıksız korumaya kovan başına 80 teklik, ibrişim kurdu korumaya kilogramda 170 lira, ıslahat programındaki kucak, muannit ve yavrularına ahali elinde ıslahat elit sürüde efsanevi başına 150 liralık, taban sürüde 100 teklik, umum elinde manda ıslahı (deneyli manda), kele ve sene ortamında doğuran deneyli mandaya efsanevi başına 2000 lira, yıl zarfında doğurmayan deneyli mandaya efsanevi başına 1200 liralık, damızlığa ayrılmak amacıyla seçilen yerel sığır (düve/boğa) efsanevi başına 1500 teklik, damızlığa ayrılmayan üzere 1300 teklik, damızlık erkek materyale (antrenör-teke) hayvan başına elit sürüde 350 liralık, aya sürüde 250 lira sübvansiyon yapılacak.

Sertifikalı patates tohumu kullanana 200 liralık destek

Yurt içi sertifikalı zürriyet kullanım desteği çerçevesinde dekara aspir için 10 teklik, kanola üzere 30 lira, susam üzere 8 liralık, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik üzere 50 lira, sıska fasulye, yasmık ve yonca amacıyla 60 liralık, nohut amacıyla 50 lira, patates için 200 liralık, fiğ, ağızotu bezelyesi, korunga ve soya fasulyesi amacıyla 45 liralık, kayran fıstığı için 34 teklik ödeme gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/amut yararlanma desteği, antep fıstığı, koz, badem, mavi incir ve aronya amacıyla 400 lira, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, sulu zırtlak, mandalina, portakal, sarıerik, ekşi kiraz, zeytin, ayrıksı kâr türleri ve asılı (nar ve muz aut) için 280 teklik, sertifikalı çilek fidesi ile bostan tesisi üzere de dekar başına 400 teklik olacak.

Yurt içre sertifikalı evlat üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, sıkı içinde satışını gerçekleştiren, Bakanlık eliyle mezun tohumculuk kuruluşu akseptans edilen ÇKS’ye mukayyet çiftçilere bu yıl ürettikleri muhtelif sertifikalı tohumluklarla özgün/temel ve üstü tohumluklara birlikte türüne göre kilogram başına 0,1-5 teklik mikro içi sertifikalı çocuk istihsal desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı direk başına 0,5 teklik, aşısız ağaç başına ise 0,25 lira destek sağlanacak.

Çiftlik Saymanlık Bilgelik Ağı Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek ve güzeşte yıl anahtar altına alınan 6 bin işletmeye, işletme başına 600 teklik ödenecek.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği kendisine, Bakanlıkça yetkilendirilerek zirai yayım ve danışmanlık hizmeti sunan erkin ekincilik danışmanları ile kültür odası ve yetiştirici örgütlerinde yeryüzü fazla 5 tarım danışmanı tevessül etmek üzere istihdam edilen her bir ekincilik danışmanı üzere 72 bin teklik ödenecek. Ödemeler 12 aylık bakım sunumuna sadık olarak eşit iki dilim halinde yapılacak.

Söz konusu değişmeyen, 1 Sülale 2022’den etkin olmak amacıyla zaman itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kararın hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

(Bitti)

Share: